บุคลากรสำนักปลัด อบต.สามเรือน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว รณิภา พงศ์พุทธชาติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

032-234738

 

างสาว รณิภา พงศ์พุทธชาติ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


alt

นายสันติ มีศรี

นิติกรปฏิบัติการ

032-234738 ต่อ 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภาพร งามยิ่งยวด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

032-234738

ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ‚

นายเอกวุฒิ ชัยบุลวัชร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

032-234738 ต่อ 110

 

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรารถนา ทองคงอ่วม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

032-234738

 

 

 

 

นายชัยยะ ภุมรินทร์

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติงาน

032-234738

 

 

ƒƒalt

นางสาวณภาพร โหมงโก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

032-234738 ต่อ 112

 

นางสาวอารยา สุขสำราญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

032-234738

 

นางสาวศิวะพร จงประสิทธิ์

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

032-234738

 

นายวิษณุ  มีศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

032-234738 ต่อ 110

 

นายชนะชล สามไชย

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

032-234738

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

นายสุวิน บุจนะ

พนักงานขับรถยนต์

032-234738

นายยศพัทธ์ โชติมา

คนงาน

032-234738

 

alt

พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา

(ว่าง)

alt

นายชัยวัฒน์ พิกุลแก้ว

คนงาน

032-234738

alt

นายสุวัฒน์ โสวัจน์

คนสวนƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

032-234738

alt

นายพงศกร พุ่มงาม

คนสวน

032-234738

    


นายบรรจง ปานทัน

คนงาน

   

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738