ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามเรือน


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง อบต.สามเรือน 2
2 ยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ อบต.สามเรือน 14
3 มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อบต.สามเรือน 56
4 ยกเลิกประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร อบต.สามเรือน 47
5 ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ อบต.สามเรือน 69
6 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง อบต.สามเรือน 68
7 การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด อบต.สามเรือน 80
8 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) งานนโยบายและแผน 107
9 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ..... อบต.สามเรือน 137
10 ประกาศ เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อบต.สามเรือน 116
11 ขอจัดส่งรายชื่อสถานประกอบการตลาด ตลาดชุมชน และตลาดนัด อบต.สามเรือน 104
12 ประกาศ อบต.สามเรือนได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประจำตำบลสามเรือน อบต.สามเรือน 109
13 ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) อบต.สามเรือน 118
14 นโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) อบต.สามเรือน 306
15 ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน งานนโยบายและแผน 173
16 ขอความร่วมมือท่าน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานนโยบายและแผน 163
17 ข่าวสารสำหรับวัยรุ่น เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ให้แก่เด็กและเยาวชน งานนโยบายและแผน 123
18 เรื่อง"สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา" และ "ยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว" งานนโยบายและแผน 231
19 เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ อบต.สามเรือน 200
20 แผ่นพับโควิด อบต.สามเรือน 80
21 e-service อบต.สามเรือน Administrator 944
22 ประกาศ "คำสั่ง สวมหน้ากาก 100% อย่างถูกวิธีเมื่ออยู่นอกเคหสถาน" งานนโยบายและแผน 375
23 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ สำนักปลัด 166
24 เรื่อง กรณีมีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนามายัง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน สำนักปลัด 236
25 ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) งานนโยบายและแผน 216
26 การจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น อบต.สามเรือน 216
27 เอกสาร เรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า อบต.สามเรือน 81
28 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก อบต.สามเรือน 769
29 URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สามเรือน 337
30 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี "ลอยกระทง" ประจำปี 2563 งานนโยบายและแผน 257

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738