ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.สามเรือน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต.สามเรือน ประจำปี 2566 งานนโยบายและแผน 160
2 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 184
3 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don's เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม งานนโยบายและแผน 214
4 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สามเรือน 496
5 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 344
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต. สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 242
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 อบต.สามเรือน 184
8 ประกาศ.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักปลัด 310
9 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานนโยบายและแผน 1047
10 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.สามเรือน 446
11 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต. สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผน 648
12 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสภายใน อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผน 518
13 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 282
14 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 323
15 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 304
16 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตฯ อบต.สามเรือน 548
17 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 267
18 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 286
19 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 341

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean VietnameseQR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738