ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.สามเรือน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 16
2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานนโยบายและแผน 26
3 แนวทางปฏิบัติ Dos & Don's เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม งานนโยบายและแผน 110
4 การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานนโยบายและแผน 133
5 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.สามเรือน 393
6 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 230
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต. สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 123
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2565 อบต.สามเรือน 94
9 ประกาศ.นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักปลัด 211
10 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานนโยบายและแผน 956
11 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ของ อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.สามเรือน 324
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน อบต. สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผน 526
13 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใสภายใน อบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผน 412
14 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 199
15 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 237
16 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 218
17 ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตฯ อบต.สามเรือน 452
18 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.สามเรือน ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 162
19 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 178
20 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.สามเรือน 253

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738