ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปี66

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมรวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขับเคลื่อนการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน นำโดยนางปณัสญา เนียมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนทุกท่าน ร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังแสดงเจตจำนงสุจริต ปลูกและปลุกจิตสำนึกสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดตากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต้านการทุจริตทุกรูปแบบอันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนต่อไป

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบนำสู่

"องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

 

 

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.สามเรือน ด้านใด

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738