กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.10 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน โดยนางปณัสญา เนียมรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ได้จัดกิจกรรมประชุมพนักงาน ซึ้งกิจกรรมประชุมพนักงานในครั้งนี้เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ รับทราบประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เพื่อสร้างความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยอย่างเคร่องครัดและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ อบต.สามเรือน

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่นวตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่นวตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ  เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580)

ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/bha681

หรือ

QR Code ด้านล่างนี้

 

 

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองสามเรือน - บางป่า ตั้งแต่คอสะพานบริเวณประตูน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 ถึงแยกคอสะพานบ้านสารวัตรตี๋

ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองสามเรือน - บางป่า ตั้งแต่คอสะพานบริเวณประตูน้ำฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4 ถึงแยกคอสะพานบ้านสารวัตรตี๋

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.สามเรือน ด้านใด

QR Code
อบต.สามเรือน

 ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-234738